روشها و راهبردهاي تقويت حافظه

             حافظه يكي از مباحث بسيار مهم و ارزشمند در فرايند يادگيري است و يكي از بنيان هاي يادگيري ، تفكر، خلاقيت، برنامه ريزي و رفتار روزمره ي ما را تشكيل مي دهد.بدون حافظه، يادگيري مفهومي نخواهد داشت. اينكه، مي توانيم بخوانيم ،بنويسيم،حساب كنيم و حتي صحبت كنيم، چهره دوستان را از يكديگر بازشناسايي كنيم وحتي راه خانه ي خود را پيدا كنيم، همه نشانه …
ادامه مطلب