تمرين هاي پيشنهادي براي تقويت دقت و توجه

 • به كودكان آموزش دهيد كه مطالعه كردن و كتاب خواندن رادر محيط هاي مختلف انجام دهند.مثل كتابخانه ، پارك و..
 • گوش دادن به صداهاي مختلف را به كودكان بياموزيم.براي مثال وقتي به پارك مي رويد، از كودكان بخواهيد روي صندلي بنشيند و به صداهاي گوناگون مثل آب، پرندگان، صحبت كردن، راه رفتن و...گوش دهد.درخانه نيز مي توانيد از نوار صداهاي مختلف(حيوانات،طبيعت و...)استفاده كنيد.اين عمل را چندبار در هفته تكرار كنيد،مي بينيد كه كودكان هر دفعه با دقت و تمركز بيشتري وبه مدت طولاني ترقادر به گوش دادن هستند.
 • از كودك بخواهيد انگشت هاي دو دستش را روي ميز قرار دهد و بعد به آرامي تك تك آن ها را بلند كند و سپس به حالت اول برگرداند(هرانگشت را به تنهايي). اين كار را از انگشت كوچك شروع كنيد و با شمارش اين كار را انجام دهيد. با شمارش يك انگشت كوچك را به سمت بالا مي آوريم، در حالي كه دست هاي كودك روي ميز قرار دارد و بعد به آرامي به حالت اول باز مي گردانيم و سپس انگشت هاي بعدي. به كودكمان مي گوييم كه در حين اجراي اين تمرين، فقط به انگشتان خودش نگاه كند و به آن ها فكر كند.
 • از كودك بخواهيد دست هايش را جلو صورتش بگيرد و انگشت هايش را به ترتيب از كوچك تا انگشت شست يك به يك خم كند و به او يادآوري كنيد كه در حين خم كردن هر انگشت، فقط به آن توجه كند و به انگشت هاي ديگرش نگاه نكند. وقتي همه ي انگشت ها راخم كرد، به آرامي و به همان ترتيب دوباره اين روش رابراي صاف كردن و برگشت به حالت اوليه تكرار كند.
 • از كودك بخواهيد به آرامي و در 10شماره نفس بكشد و در حين نفس كشيدن،فقط به تنفس و صداي آن فكر كند و بعد از 10شماره از او بخواهيد كه باز با همان زمان نفسش را بيرون دهد.
 • جسمي را در وسط اتاق قرار دهيد و به كودكتان بگوييد هر كس به مدت طولاني تري بتواند به اين وسيله خيره شود،بدون آن كه از آن چشم بردارد،كارش را درست انجام داده و برنده است.(مي توانيد به عنوان يك بازي از امتياز دادن هم استفاده كنيد.)

 • شمعي روشن را روي ميز قرار دهيد و از كودك بخواهيد به مدت يك دقيقه به شعله ي آن نگاه كند.بدون آن كه حرفي بزندونگاهش جاي ديگر باشد،تمام فكرش به شعله ي شمع باشد. سپس چشمانش راببندد و به مدت 30ثانيه به تصوير شعله ي شمه كه ديده بود،نگاه كند وفكر كند.اين تمرين را هر روز انجام دهد و در صورت موفقيت،زمان ديدن شمع را به تدريج افزايش دهيد.
 • از كودك بخواهيد تا به هدف مشخص شده نشانه گيري كند. مي تواند به صورت پرتاب كردن توپ داخل حلقه يا سطل يا پرتاب دارت باشد.
 • از كودك بخواهيد حروفي را كه شما تعيين مي كنيد يا كلمه هايي را كه مشخص مي كنيد، از روزنامه ببرد و در دفترش بچسباند.
 • از كودك بخواهيد حبوباتي مثل نخود، لوبيا،عدس و لپه را كه پاك نشده است، تميز كند(جداسازي).
 • مقداري حبوبات مخلوط شده را به كودك بدهيدواز او بخواهيد كه آن ها را از هم جدا كند.براي مثال بگوييد لوبياها را سمت راست بگذار،نخود را سمت چپ،عدس را بالاي ظرف و لپه را قسمت پايين ظرف قرار بده.
 • تعدادي شكل هندسي مختلف(مربع،مثلث،دايره،مستطيل و...)در اختيار كودك قرار دهيد واز او بخواهيد كه فقط مربع ها(چهارگوش) را به شما دهد. يا فقط مثلث ها را جدا كند،وبه تدريج مي توانيد از شكل هلي هندسي با رنگ هاي مختلف استفاده كنيد. براي مثال مريع آبي يا مثلث هاي سبز را جدا كند.
 • دو تصوير را كه ظاهرا به هم شبيه هستند، ولي در آن ها اختلاف و تفاوت هايي وجود دارد، در اختيار كودك قرار دهيد تا او با دقت بگردد و آن تفاوت را پيدا كند.
 • چند بادكنك به رنگهاي مختلف را باد كرده، آويزان كنيد و از كودك بخواهيد به يك بادكنك كه شما آن را مشخص مي كنيد و به رنگ خاصي است نگاه كند.
 • چند توپ يا بادكنك رنگي را روي زمين قرار دهيد و از كودك بخواهيد به توپ يا بادكنكي كه شما مي گوييد(مثلا قرمز) ضربه بزند و مسيري را با آن طي كند.
 • چند بطري شير يا نوشابه خالي را بگيريد و روي آن را كاغذ رنگي بچسبانيد و براي كودكان بزرگتر روي كاغذ رنگي كلمه بنويسيد.سپس بطري ها را در يك رديف روي زمين قرار دهيد واز كودك بخواهيد با توپ به بطري با رنگ مشخص نشانه بگيرد و براي كودكان بزرگ تر هم بطري اي كه كلمه ي خاصي روي آن نوشته شده است،مشخص كنيد.
 • به كودك يك قاشق و يك توپ تخم مرغي بدهيد و از او بخواهيد كه توپ را داخل قاشق قرار دهد و با دقت آن را نگه دارد. ابتدا نگه داري توپ داخل قاشق را تمرين كنيد و سپس راه رفتن با توپ و قاشق را انجام دهيد. و به كودك متذكر شويد كه فقط به قاشق و توپ توجه كند.
 • از كودك بخواهيد با توجه به الگوهايي كه در اختيارش مي گذاريد، شكل ها را كامل كند.
 • كلمه هاي بدون نقطه را كه قبلا با كودك كاركرديد،در اختيار او قرار دهيد تا نقطه ي كلمه ها را خودش بگذارد.
 • متني را به كودك بدهيد و از او بخواهيد در متن كلمه هايي را كه بي نقطه هستند،پيدا كند و بنويسد.
 • متني رابه او ميدهيد، بهتر است از درس هاي كتاب فارسي باشد. واز او بخواهيد كلمه هايي را كه يك نقطه، دونقطه، سه نقطه و... دارند. پيدا كند و بنويسد.
 • تمرين هايي را به كودك بدهيد تا از بين خطوط عبور كند و به مقصد برسد(مازها).