​در مطالعه كودك و نوجوان از نظر آسيب شناسي رواني لازم است كه به ملاكهاي رشد طبيعي و غير طبيعي و تفاوتهاي آنها توجه شود. 

اختلالهايي كه معمولا نخستين بار در خردسالي ،كودكي، يا نوجواني مورد تشخيص قرار مي گيرند:
  • عقب افتادگي هاي رواني
  • اختلالات يادگيري
  • اختلالات مهارتي حركتي
  • اختلالات ارتباطي
  • اختلالات نفوذ كننده مربوط به رشد
  • اختلالات كمبود توجه و رفتار 
  • اختلالات تغذيه و خوردن 
  • اختلالات تيك 
  • اختلالهاي دفعي
  •  ساير اختلالات خردسالي، كودكي و نوجواني​​​​​​

اختلالات رواني 

عقب افتادگي رواني

اختلالات مهارتي حركتي

اختلالات ارتباطي

اختلالات تيك

اختلالهاي دفعي

اختلالات تغذيه و خوردن

اختلالات يادگيري

اختلالات کمبود توجه و رفتار