​در مطالعه كودك و نوجوان از نظر آسيب شناسي رواني لازم است كه به ملاكهاي رشد طبيعي و غير طبيعي و تفاوتهاي آنها توجه شود. 

اختلالهايي كه معمولا نخستين بار در خردسالي ،كودكي، يا نوجواني مورد تشخيص قرار مي گيرند.
1.عقب افتادگي هاي رواني
2.اختلالات يادگيري
30اختلالات مهارتي حركتي
4.اختلالات ارتباطي
5.اختلالات نفوذ كننده مربوط به رشد
6.اختلالات كمبود توجه و رفتار 
7.اختلالات تغذيه و خوردن 
8. اختلالات تيك 
9.اختلالهاي دفعي
10. ساير اختلالات خردسالي، كودكي و نوجواني​​​​​​

اختلالات رواني 

عقب افتادگي رواني

اختلالات مهارتي حركتي

اختلالات ارتباطي

اختلالات تيك

اختلالهاي دفعي

اختلالات تغذيه و خوردن

اختلالات يادگيري

اختلالات کمبود توجه و رفتار