نكات طلايي ارتباط با نوجوانان

دوران نوجواني، سنين بحراني و دوران جدايي از خانواده و پيوستن به گروه همسالان محسوب مي شود. و شروع مشكلات والدين با برخورد مناسب با نوجوان خود. در ادامه به چند نمونه از تكنيك هاي ارتباط با نوجوان اشاره مي شود:

 • پرهيز از مناقشات خانوادگي: خانه بايستي محل آرامش وجايي امن براي اعضاء خانواده بويژه نوجوان باشد ومناقشات و جروبحث ها ودعواهاي علني والدين به آن لطمه نزند وبهانه گريز نوجوان از خانواده را فراهم نياورد.
 • شناخت دوستان: دوستان نوجوان خود را بشناسيم. كودكان وقتي بزرگ مي شوند وبه مدرسه مي روند به خصوص زماني كه به سن نوجواني مي رسند، بيشتر از دويتان خود تقليد مي كنند. نوجوان بسيار آسيب پذير است واگر دوستان او رفتارهاي خوبي نداشته باشند به راحتي مي توانند او را به بد آموزي وخلافكاري بكشانند.
 • ايجاد تعادل بين آزادي نوجوان و مراقبت از او:نوجوان بزرگ شده است و به آزادي نياز دارد. اما چون آسيب پذير است و در بسياري از موارد به جاي عقل و منطق از احساسات خود پيروي مي كند، به مراقبت مناسب هم احتياج دارد، اگر بتوانيم در دادن آزادي و مراقبت از او زياده روي نكنيم واندازه نگه داريم، به هر دو نياز او پاسخ مثبت داده ايم و از خطر هايي كه آزادي زياد و مراقبت شديد ايجاد مي كنند، پيشگيري كرده ايم.
 • براي رفتارهاي مناسب و نامناسب پيامدهاي مختلف تعيين كنيد.برخي از نوجوانان از احساس مسئوليت كافي برخوردار نيستند، زيرا نوع رفتاري كه مرتكب مي شوند تاثيري در نتايجي كه بدست مي آورند، ندارد. يك نوجوان به خود مي گويد: به مادرم كمك كنم يانه، در هر حال مي توانم روز جمعه با دوستانم براي تفريح بيرون بروم.
 • از قوانين معاملات تجاري استفاده كنيد:هيچ گاه به يك نوجوان نگوييد كه برايت يك كامپيوتر خريدم اگر نمره خوبي در درس هايت بياوري آن را به تو خواهم داد. در چنين وضعيتي بهتر است بگوييد: اگر نمره خوبي در درسهايت بگيري برايت يك كامپيوتر خواهم خريد.
 • از تعيين مجازات هاي بزرگ، سخت و طولاني اجتناب كنيد:برخي از نوجوانان احساس مسئوليت را از طريق تكرار مجازات ها مي آموزند. براي اين افراد تكرار 20 مجازات كوچك بسيار موثر تر از يك مجازات بزرگ است. مجازاتهاي سخت و طولاني اغلب در مورد فرزندادن استدلال پذير موثر است ولي يك نوجوان تجربه گرا از طريق پاداش ها و مجازات هاي كوچك و پياپي مي تواند حس مسئوليت خود را تقويت كند.

شما بايد به فرزندتان بگوييد چه مي خواهيد ولي مهم تر از آن، اطلاع از مجازات عمل است. يعني اگر به آنچه شما مي خواهيد عمل نكنند چه مجازاتي در انتظار او است. خواسته ها و مجازات را همزمان تعيين كنيد تا مسئوليت رفتار به عهده خود نوجوان قرار گيرد و بداند دستيابي به پاداش يا تنبيه به عملكرد او بستگي دارد و از طريق نوع رفتارش مي تواند به آنها برسد.

 • به منظور تحت انظباط در آوردن نوجوانان، براي توصيف هر نكته به استدلال و منطق تكيه كنيد. نوجوانان براي مجادله و مباحثه توانايي زيادي دارند. به همين دليل تكيهبر استدلال و منطق هنگام مباحثه با آنان براي هدايت افكار و حفظ سلطه و اقتدارشان بسيار مفيد و موثر است. لزومي ندارد كه استدلال وسيع و عميق باشد. دلايلي از قبيل "خيلي خطرناك است" يا " براي ما راحت نيست" يا تكاليف زيادي داري كه بايد آنها را تمام كني" كفايت مي كند. در واقع او سخن بدون استدلال رازورگويي يا ديكتاتوري تلقي مي كند.
 • براي اينكه نوجوان را از آسيب روابط با دوستان وجنس مخالف مطلع سازيد اين راهكارها ضروري به نظر مي رسد:
 1. پدر و مادر بايد در مورد قوانيني كه در زمينه رابطه با جنس مخالف وجود دارد،به اتفاق نظر برسند.
 2. از سرزنش و تحقير نوجوان و زد و خورد فيزيكي بشدت اجتناب كنند.
 3. در فضاي آرام، حرف هاي نوجوان خود را بشنوند و با او صادق باشند.
 4. با دوستان نوجوان خود وخانواده هاي آنها آشنا شويد و ارتباط برقرار كنيد.
 5. درباره خطر روابط روابط جنسي در دوران نوجواني و عواقب و مشكلات بعدي آن با فرزند خود صحبت كنيد واگر حرف شما رو نپذيرفت از سوم شخص مورد اعتماد(مشاور و روانشناس) بهره بگيريد.
 6. درباره افراد سودجو به نوجوان اطلاعات دهيد.
 7. ازتكنيك هاي شناخت درماني و ريلكسيشن براي كاهش اضطراب نوجوان بهره بگيريد.