خيانت يا بي وفايي يعني زير پا گذاشتن تعهد به يك رابطه عاطفي ،شكستن مرزهاي رابطه و نابود كردن اعتماد. خيانت با احساس خشم ،عذاب وجدان و اضطراب همراه است. بسياري از افراد بر اين باورند كه به وفايي تنها به معني برقراري رابطه جنسي با فردي ديگر است.
در تعريف خيانت زناشويي از ديد روانشناسي خيانت مي توانيم به اين نكته اشاره كنيم كه :
     خيانت يعني رابطه پنهاني وفراتر از حد معمول يك فرد متاهل با كسي كه همسر قانوني او نيست . براي مثال خيانتكار با فردي به جز همسر خودش رابطه كلامي ،عاطفي و جنسي برقرار مي كند.
    يا اينكه خيانت به همسر به اين صورت انجام مي شود كه فرد مال و پول شريك زندگي خود را بدون اطلاع آن و در خفا براي رابطه فرا زناشويي خود و براي يك فرد ديگر خرج مي كند كه بعنوان خيانت مالي شناخته مي شود.
   از نشانه هاي خيانت ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه افراد خيانتكار ديگر ابراز احساساتي به همسر خود نمي كنند و كم كم دچار طلاق عاطفي مي شوند . اين نوع رفتار نيز خيانت به عواطف همسر محسوب مي شود و اصطلاحا به آن خيانت عاطفي گفته مي شود.
در تكميل اين سخنان بايد گفت كه همسر ، شريك عاطفي و فردي كه متعهدانه با او در ارتباط عاطفي قرار داريم ، در يك طيف قرار مي گيرند.

​مشاوره خيانت زناشويي